Tom Jessen

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.tomjessen.nl. Door het gebruik van deze website, ga je akkoord met alle afzonderlijke elementen van deze disclaimer. De aanvaarding start op het moment dat je tomjessen.nl voor de eerste keer gebruikt. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de informatiediensten die afgeleid zijn van deze website zoals de verschillende social media-kanalen die Tom Jessen gebruikt.

Gebruik
Tom Jessen toetst met regelmatig de juistheid van de informatie vermeld op deze site. Desalniettemin is Tom Jessen niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor feitelijke onjuistheden. Alle informatie is met zorgvuldigheid samengesteld, maar Tom Jessen garandeert niet dat deze juist of volledig is. Handelingen of beslissingen die jij of anderen nemen op basis van de op deze site vermelde info zijn voor jouw eigen rekening. Met betrekking tot de beveiliging van deze website geeft Tom Jessen geen enkele garanties. In nauwe samenwerking met het verantwoordelijke hosting bedrijf onderneemt Tom Jessen al het mogelijke om deze site virusvrij te houden. Je bent zelf verantwoordelijk voor een kwalitatief goed functionerend virusprogramma om je computer te beveiliging tegen interne en externe dreiging(en). Tom Jessen garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Tom Jessen geeft geen enkele waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website en neemt geen verplichtingen op zich met betrekking tot de inhoud van de website. Tom Jessen sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe, indirecte en/of gevolg schade samenhangend met of voortvloeiende uit het gebruik van de inhoud van de website.

Intellectueel eigendom
Tom Jessen, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen en merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen tekst, ontwerpen, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van t-Tom Jessen of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Online communicatie
Berichten die je per e-mail aan Tom Jessen stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd.

Wijzigingen
De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Tom Jessen te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Tom Jessen behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Tom Jessen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Wettelijke doeleinden
Je gaat akkoord en stemt in met het uitsluitend gebruiken van deze website voor wettelijke doeleinden. Jouw gebruik van de site zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van de site door derden belemmeren of onmogelijk maken. Je onthoudt je van alle gedrag dat onwettig is of hetwelk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen, het doen van obscene of beledigende uitingen of het belemmeren van de normale communicatie via deze site.

Instemming
Als je niet volledig instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij je het gebruik van deze site onmiddellijk te staken en gedownloade bestanden definitief te verwijderen.

Klachtenregeling
Ben je overtuigd van het feit dat openbaar materiaal op deze website jouw rechten en/of privacy schaadt, dan kun je dit onderbouwd en schriftelijk kenbaar maken bij Tom Jessen via info@tomjessen.nl. In overleg bekijken we vervolgens de mogelijkheden.

Diversen
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.